995 - Svoboda Aktenschrank 2OH - 160 cm

995 - Svoboda Aktenschrank 2OH - 160 cm