996 Svoboda Aktenschrank 4OH - 160 cm

996 Svoboda Aktenschrank 4OH - 160 cm